Polityka prywatności

I. Zakres obowiązywania

 1. Restauracja W Międzyczasie z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Kościuszki 19 będąca operatorem platformy do zamawiania usługi cateringowej dostępnej pod adresem https://wmiedzyczasie.tychy.pl/menu  zwanej dla ułatwienia platformą, jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że wmiedzyczasie.tychy.pl  ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do realizacji usługi zamówionej na stronie www.
 2. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez wmiedzyczasie.tychy.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony  www oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług platformy. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO czy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.1000). Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
 3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania Konta a także później, w związku z aktywnościami i transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami Twoich danych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta.
 4. Korzystanie przez Ciebie z wmiedzyczasie.tychy.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu sklepu.

II. Przetwarzanie danych osobowych, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem z usług sklepu.

 1. Dane Konta i dane profilowe Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu dostawy. Dane będą przetwarzane przez W Międzyczasie w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne.
 1. W przypadku dokonywania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, konieczne jest podanie przez Ciebie adresu e-mail i adresu dostawy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Podanie danych jest dobrowolne.

III. Adres IP, pliki cookies, lokalizacja i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. Wmiedzyczasie.tychy.pl może gromadzić w ramach usług platformy dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Wmiedzyczasie.tychy.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • Gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:

1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży

2) zakładania i zarządzania Kontem lub Kontami Użytkownika;

3) zapewnienia obsługi Konta i Transakcji Użytkownika na platformie www w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

4) kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram);

5) obsługi reklamacji

 • Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, iż:
 1. a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
 3. c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
 4. d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
 6. f) oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.


V. Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja

 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, np. za pomocą adresu e-mail manager@wmiedzyczasie.tychy.pl Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnianie danych

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na wmiedzyczasie.tychy.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze.

W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności W Międzyczasie zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego.

Twoje dane osobowe NIE będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana, a w przypadku dokonania transakcji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, maksymalnie przez okres 2 lat liczone od dnia zawarcia umowy sprzedaży, do czego dochodzi na skutek dokonania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w ramach wmiedzyczasie.tychy.pl

 1. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VII. Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z nami pod adresem e-mail: manager@wmiedzyczasie.tychy.pl

adres pocztowy: 43-100 Tychy ul. Kościuszki 19